Algemene Voorwaarden

 
 

 

Welkom op de website van PS Printer Supplies. Wij adviseren u om onderstaande algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met PS Printer Supplies door te lezen. Zodra u deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

 

Algemene voorwaarden van:

 

PS Printer Supplies gevestigd te Deventer, Romeyn de Hooghestraat 41, 7425 PT Deventer. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor de Veluwe en Twente te Deventer onder nummer 08081711, hierna te noemen PS Printer Supplies.

 

 

Artikel 1           Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

PS Printer Supplies : de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Afnemer : de wederpartij van PS Printer Supplies, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen PS Printer Supplies en Afnemer.

 

Artikel 2           Algemeen

 

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PS Printer Supplies en een afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met afnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PS Printer Supplies en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

 

Artikel 3           Aanbiedingen en (prijs)opgaven

 

1. Alle aanbiedingen / (prijs)opgaven van PS Printer Supplies zijn vrijblijvend en kunnen steeds door haar worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen / (prijs)opgaven kunnen door PS Printer Supplies tevens binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen,

in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

 

2. Aanvaarding van een aanbieding / (prijs)opgave van de afnemer kan uitsluitend plaatsvinden middels deze site. Een opdracht komt slechts tot stand indien

PS Printer Supplies deze opdracht aanvaardt en uitvoering hieraan geeft.

 

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en (prijs)opgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

4. Aan vermelde prijzen / specificaties / aantallen op de webshop van PS Printer Supplies kunnen door de afnemer geen rechten worden verleend.

5. Vermelde prijzen zijn onderhevig aan prijswijzigingen, hierdoor gelden aanbiedingen / (prijs)opgaven niet automatisch voor nabestellingen.

 

6. PS Printer Supplies behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de bestelling vooruitbetaald wordt.

 

 

Artikel 4           Levering

 

1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen, behoudens andersluidende schriftelijke regeling, de feitelijke vestigingsplaats van afnemer, c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.

 

2. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat PS Printer Supplies de bestelling heeft geaccepteerd en deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 

3. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is PS Printer Supplies gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.

 

4. Indien de zaken worden bezorgd is PS Printer Supplies gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen (zie prijzen).

 

5. Indien PS Printer Supplies een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

 

 

Artikel 5           Onderzoek, reclames

 

1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen twee weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maanden na levering te worden gemeld.

 

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van PS Printer Supplies op de wijze zoals door PS Printer Supplies aangegeven.

 

4. Reclames over facturen dienen binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6           Prijs

 

1. Alle door PS Printer Supplies aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Voor orders op nieuwe hardware en software beneden een orderbedrag van Euro 500,- exclusief BTW worden administratie- en transportkosten van EUR 25 exclusief BTW in rekening gebracht.

3. Voor orders op supplies beneden een orderbedrag van Euro 150,- exclusief BTW worden administratie- en transportkosten Euro 12 exclusief BTW in rekening gebracht.

4. PS Printer Supplies is gerechtigd om prijzen van nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen, lonen, grondstoffen, ed.

 

 

Artikel 7           Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, (tenzij schriftelijk anders overeengekomen)op een door PS Printer Supplies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Alle betalingen moeten geschieden op een door PS Printer Supplies aan te wijzen bank- of Postbankrekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten, vertegenwoordigers en/of tussenpersonen binden niet dan nadat deze schriftelijk door haar/hem zijn bevestigd.

 

2. PS Printer Supplies is te allen tijde gerechtigd om van afnemer zekerheid te verlangen ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen. Tevens kan PS Printer Supplies bij twijfel hierover een vooruitbetaling eisen alvorens verder te presteren.

 

3. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door PS Printer Supplies afzonderlijk worden gefactureerd.

 

4. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van PS Printer Supplies op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door

PS Printer Supplies worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van afnemer. Wanneer het incasso in handen wordt gegeven van een advocaat, zullen de kosten worden berekend volgens de alsdan geldende declaratietarieven voor advocaten, welke door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd.

 

 

Artikel 8           Eigendomsvoorbehoud

 

1. De eigendom van de door PS Printer Supplies aan afnemer geleverde zaken gaat pas op afnemer over als deze aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 

2. Voordat de eigendom van de geleverde zaken is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de geleverde producten te verhuren, of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

 

3. Indien en zolang PS Printer Supplies eigenaar is van geleverde producten, zal afnemer PS Printer Supplies onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de geleverde producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) geleverde producten.

 

4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van PS Printer Supplies. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de geleverde producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

 

Artikel 9           Garantie

 

1. Garantie op geleverde producten zal overeenkomstig zijn met de standaard garantie op geleverde producten, welke wordt vastgelegd door de desbetreffende leverancier/fabrikant.

 

2. PS Printer Supplies zal nimmer tot een verdergaande garantie kunnen gaan ten opzichte van de afnemer, dan waarop PS Printer Supplies ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

 

 

Artikel 10         Aansprakelijkheid

 

1. Indien door PS Printer Supplies geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van / PS Printer Supplies jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

 

2. Indien PS Printer Supplies aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO   40.000,- . De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van PS Printer Supplies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

PS Printer Supplies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan PS Printer Supplies toegerekend kan worden;

 

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

4. PS Printer Supplies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van

PS Printer Supplies of zijn ondergeschikten.

 

 

 

 

 

Artikel 11         Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd (door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten) en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

 

 

 

 

Artikel 12         Overmacht

 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PS Printer Supplies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PS Printer Supplies niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PS Printer Supplies worden daaronder begrepen.

 

3. PS Printer Supplies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PS Printer Supplies zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5. Voor zoveel PS Printer Supplies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PS Printer Supplies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

 

Artikel 13         Vrijwaringen

 

1. De afnemer vrijwaart PS Printer Supplies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

2. Indien afnemer aan PS Printer Supplies informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14         Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
  2. PS Printer Supplies zich de rechten en bevoegdheden voor die PS Printer Supplies toekomen op grond van de Auteurswet.

 

2. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door PS Printer Supplies tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van PS Printer Supplies, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 

4. Alle door PS Printer Supplies eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van PS Printer Supplies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

5. PS Printer Supplies behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 15         Geschillen

 

1. De rechter in de vestigingsplaats van PS Printer Supplies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft

PS Printer Supplies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 16         Toepasselijk recht

 

1.Op elke overeenkomst tussen PS Printer Supplies en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 17         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor

De Veluwe en Twente.

 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

 

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

 

Contact

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten